เงื่อนไขและกติกา
วิธีการร่วมสนุก

ซื้อผลิตภัณฑ์ เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน หรือ อุปกรณ์ศิลปะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ช้าง, ควอนตั้ม, เอลเฟ่น, มาสเตอร์อาร์ต, เรเนซองส์ หรือ ยูนิ ที่ร้าน B2S, ร้าน Be Trend หรือ ร้าน OfficeMate ทุกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศ ครบมูลค่า 199 บาท ขึ้นไป ต่อ 1 ใบเสร็จรับเงิน จะได้รับ 1 สิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัล ร่วมรายการโดย สแกน QR Code ที่สื่อ ณ จุดขาย หรือ ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่านทาง https://dhasmtluckydraw.com เพื่อนำไปสู่หน้าลงทะเบียน พร้อมพิมพ์ ชื่อ, นามสกุล, อายุ, เพศ, หมายเลขโทรศัพท์, ร้านค้าที่ซื้อสินค้า, เลขที่ใบเสร็จรับเงิน, แบรนด์สินค้าที่คุณชื่นชอบ พร้อมอัพโหลดภาพถ่ายใบเสร็จรับเงิน และกดยืนยันยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อลุ้นรับรางวัล

กำหนดการร่วมสนุก

เริ่มรายการตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 - วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 จับรางวัล วันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 14.00 น.

จับรางวัล ณ บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด เลขที่ 202 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

ประกาศผลรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง www.dhasmtluckydraw.com,
Facebook : dhasiamwallaofficial, ElephantBrandFanPage, QuantumThailand, MasterArtTH, Renaissanceartbrand วันที่ 17 สิงหาคม 2564 และทางโทรศัพท์แจ้งโชค พร้อมส่งจดหมายแจ้งโชคถึงผู้โชคดี

รายละเอียดของรางวัล

รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ มือถือ Apple iPhone รุ่น 12 ขนาด 128 GB
มูลค่ารางวัลละ 32,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 32,000 บาท
รางวัลที่ 2 คอมพิวเตอร์พกพา Apple iPad รุ่น 11 Pro
มูลค่ารางวัลละ 29,900 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 29,900 บาท
รางวัลที่ 3 เกม Nintendo Game Console Switch
มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท จำนวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 37,500 บาท
รางวัลที่ 4 Surf Skate รุ่น GEELE Truck-S7
มูลค่ารางวัลละ 6,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 32,500 บาท
รางวัลที่ 5 กล้องดิจิตอล Canon Camera IXUS รุ่น IXUS 190
มูลค่ารางวัลละ 5,500 บาท จำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 27,500 บาท
รางวัลที่ 6 กล้องดิจิตอล Fuji Camera รุ่น Mini 11 Camera
มูลค่ารางวัลละ 2,600 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 26,000 บาท
รางวัลที่ 7 นาฬิกา ดิจิตอล Samsung Smart Watch รุ่น Galaxy fit 2
มูลค่ารางวัลละ 1,590 บาท จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 15,900 บาท

รวมจำนวนของรางวัลตลอดรายการ จำนวน 35 รางวัล
รวมมูลค่า 201,300 บาท (สองแสนหนึ่งพันสามร้อยบาทถ้วน)

เงื่อนไขการร่วมกิจกรรม

1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางบริษัทฯ โดยต้องนำหลักฐาน 1)ใบเสร็จรับเงินตัวจริง พร้อมสำเนาและรูปถ่ายใบเสร็จรับเงินที่มีหมายเลขเดียวกับที่ลงทะเบียน 2) บัตรประชาชนพร้อมสำเนา 1 ชุด โดยมาขอรับรางวัลด้วยตนเอง ที่บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด เลขที่ 202 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500หรือ ตามที่บริษัทฯ กำหนด ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์ และบริษัท ฯ จะมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป โดยสำรองแต่ละรางวัลไว้ตามจำนวนรางวัล และหากผู้โชคดีสำรองไม่ส่งหลักฐานตามที่กำหนดมารับรางวัล ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับองค์กรสาธารณะกุศลหรือหน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ของทางราชการต่อไป
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
3. ผู้ร่วมรายการจะต้องเก็บใบเสร็จรับเงิน ที่ร่วมสนุกไว้ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ เพื่อสามารถตรวจสอบหมายเลขได้ครบถ้วน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการใช้ยืนยัน สิทธิ์เพื่อรับรางวัล(กรณีที่นำหลักฐานมาแสดงไม่ครบถ้วน ไม่สามารถรับรางวัลได้)
4. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป ต้องเป็นผู้รับผิดชอบภาษี ณ ที่จ่าย 5% ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ท.ป. 4/2528 ลงวันที่ 26 กันยายน 2528 ประกอบคำสั่งกรมสรรพากร ท.ป. 104/2554 ลงวันที่ 15 กันยายน 2544 แต่บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชำระภาษีรายได้บุคคลประจำปี
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต, ปลอมแปลง, ฉ้อฉล, เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้ รวมถึงหากพบว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์,มีความพยายามใดๆ ที่จะแทรกแซง ทำลาย ระงับ ก่อให้เกิดความเสียหายในขั้นตอนการส่งข้อมูล หรืออื่นๆ ที่ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม หรือความไม่ถูกต้องหรือไม่ยุติธรรมในการจัดกิจกรรม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายนั้นขาดคุณสมบัติอัตโนมัติจากการเข้าร่วมกิจกรรมนี้
6. ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลก หรือเปลี่ยนเป็นรางวัลอื่นหรือเงินสดได้ และ ของรางวัลทุกชิ้น ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถเลือกสีและลายได้เอง และ การตัดสินของคณะกรรมการบริษัทฯถือเป็นเด็ดขาด และ เป็นที่สิ้นสุด
7. การลงทะเบียนร่วมกิจกรรมผ่าน เว็บไซต์ https://dhasmtluckydraw.com ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องกรอกข้อมูลที่เป็นความจริงทุกประการ ทั้งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ เลขที่ใบเสร็จรับเงิน หากท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ก่อให้เกิดการเข้าใจผิด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการลงทะเบียน และ สิทธิ์ชิงโชค โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ https://dhasmtluckydraw.com หรือยกเลิกสิทธิ์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม หากมีการตรวจสอบพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมทำการทุจริต หรือส่อเจตนาทุจริตในการร่วมกิจกรรม หรือทำผิดกฎที่ประกาศไว้ในเงื่อนไขและกติกาของกิจกรรม หรือรับรางวัลใดๆ โดยรหัสของผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และจะไม่มีการชดเชยคืนให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ว่ารูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น หากแม้ตรวจสอบพบในภายหลัง ให้มีผลย้อนหลังในการยกเลิกสิทธิ์ได้เช่นกัน
9. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอนุญาตให้บริษัทฯ และ ตัวแทนของบริษัทฯ ใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดในกิจกรรมในการจัดเก็บ รวบรวม โอนข้อมูลส่วนตัวของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการดำเนินกิจกรรมนี้ รวมถึงยินยอมให้บริษัทฯ จัดส่งข่าวสาร หรือกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ ที่น่าสนใจให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในอนาคต โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ ใช้ชื่อ ภาพ เสียง ในสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การตลาด และวัตถุประสงค์อื่น ๆ ของบริษัทฯ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทราบล่วงหน้าหรือจ่ายค่าตอบแทน
10. พนักงาน บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด , ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย , เอเจนซี่, คณะกรรมการดำเนินงาน และครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้
11. บริษัทฯ ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม ที่ล่าช้า สูญหาย ไม่สมบูรณ์ อ่านไม่ออก การฉ้อโกง หรือการส่งข้อมูลที่ไม่ตรงอันเนื่องมาจากผู้เข้าร่วมรายการและ/หรือระบบอินเตอร์เน็ต การทำลายหรือถูกไวรัส จู่โจม การเข้ามาใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการลักลอบใช้ข้อมูล ความเสียหายของข้อมูล เครือข่ายล้มเหลว หรือความผิดพลาดของซอฟต์แวร์ หรือ ฮาร์ดแวร์ หรือ ระบบแอพพลิเคชั่น หรือ ไม่ว่าสาเหตุใด ๆ ก็ตามซึ่งมิใช่ความบกพร่องของบริษัทฯ
12. ทางบริษัทฯไม่รับคืนของรางวัลหากของรางวัลได้ส่งมอบ หรือ ได้จัดส่งของรางวัลให้ผู้โชคดีเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ การพิจารณาของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
13. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านถือว่ารับทราบและยินยอมปฏิบัติตามกติกาการเข้าร่วมกิจกรรมฉบับนี้ โดยไม่มีข้อโต้แย้ง คำตัดสินของกรรมการถือเป็นสิทธิ์ขาดและสิ้นสุด
14. ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับความเป็นเจ้าของเลขที่ใบเสร็จรับเงินที่ผู้โชคดีได้ส่งเข้าร่วมรายการ บริษัทฯ ขอยึดถือตามชื่อ และ นามสกุลผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้ตามช่องทางต่างที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อน ว่าเป็นเจ้าของที่แท้จริง
15. ข้อมูลของผู้ร่วมรายการ ถือเป็นข้อมูลของบริษัทฯ โดยผู้ที่ให้ข้อมูลได้ยอมรับให้ทางบริษัทสามารถติดต่อกลับ ส่งของรางวัล และส่งรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ และทางบริษัทฯ จะเก็บรักษาภายในระยะเวลาที่จำเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เท่านั้น อย่างไรก็ตามหากผู้ร่วมสนุกได้เลือกให้ความยินยอมกับทางบริษัทฯติดต่อในวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการเข้าร่วมกิจกรรมข้างต้น ผู้ร่วมสนุกตกลงยินยอมให้บริษัท ติดต่อท่านทางช่องทางอื่นๆ ในอนาคต หรือ ใช้ในวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในความยินยอม และ โปรดทราบว่าเราจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หากเราไม่สามารถประมวลผลข้อมูลดังกล่าว เราจะไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้นได้ และ ผู้ร่วมรายการ มีสิทธิในการถอนความยินยอม โดยเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ซึ่งการขอเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม เกี่ยวกับวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลการติดต่อสอบถามในเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล โปรดเยี่ยมชมที่ https://dhasmtluckydraw.com
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.dhasmtluckydraw.com,
Facebook : dhasiamwallaofficial, ElephantBrandFanPage, QuantumThailand, MasterArtTH, Renaissanceartbrand

ใบอนุญาตเลขที่ 754/2564 ออกให้ ณ ศูนย์บริการประชาชนกรมการปกครอง