นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1. หลักการและวัตถุประสงค์
กลุ่ม บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด (“บริษัทฯ”) เป็นผู้ผลิต และ จัดจำหน่าย เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน อุปกรณ์ศิลปะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ช้าง, ควอนตั้ม, เอลเฟ่น, มาสเตอร์อาร์ต, เรเนซองส์ และ ยูนิ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะจัดทำนโยบายฉบับนี้ขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมตามมาตรฐานสากล ภายใต้กรอบที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดไว้
2. นิยามศัพท์
2.1 กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 รวมถึงกฎระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานอื่นที่มีอำนาจ ทั้งนี้ยังให้หมายความรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ กฎหมายอื่นใดที่ต้องนำมาปรับใช้กับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ หรือประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.2 ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ
2.3 เมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมร้านค้า หรือบริเวณของเรามีการเก็บภาพและเสียงข้อมูลภาพ หรือวีดิโอที่บันทึกภาพของท่านจากกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของเรา ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได้ ทั้งนี้ เราไม่ได้เก็บข้อมูลเสียงผ่านทางกล้องโทรทัศน์วงจรปิด อย่างไรก็ดีเราจะติดป้ายก่อนที่จะถึงบริเวณที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดจับภาพ เพื่อให้ท่านทราบ
2.4 ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
2.5 ข้อมูลอ่อนไหว หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ ศาสนา เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใด ซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันกับตามที่คณะกรรมการคุ้มครองส่วนบุคคลได้ประกาศที่ออกภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
2.6 ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง เก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
2.7 บริษัทฯ หมายถึง บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด และ บริษัทในเครือทั้งหมด
2.8 สมาชิก หมายถึง ผู้ใช้งานที่เข้าร่วมกิจกรรมการชิงโชค ผ่านทาง https://dhasmtluckydraw.com
3. ขอบเขตของการบังคับใช้
นโยบายฉบับนี้มีขอบเขตการบังคับใช้ครอบคลุมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิก

นอกจากนี้ นโยบายฉบับนี้ยังใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจที่เกิดขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่น อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรือวิธีการอื่นใด ที่บริษัทฯ ได้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

อย่างไรก็ดี นโยบายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่ บริษัทฯ ผ่านช่องทาง อื่น ๆ โดยที่ช่องทางเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ โดยตรง เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (อาทิ Facebook, Line, Instagram, Twitter, Tiktok ฯลฯ) รวมถึงกรณีที่ท่านได้ซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากผู้แทนจำหน่าย บุคคล หรือ หน่วยงานที่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีอำนาจในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ในกรณีนี้ หากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องการทราบรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลหรือขอใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องติดต่อบุคคลหรือหน่วยงานนั้น ๆ โดยตรง เว้นแต่บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวให้มีสถานะเป็นผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้สัญญาประมวลผลข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะมีการกำหนดในข้อสัญญาว่าบุคคลนั้นจะต้องแสดงฐานะทางกฎหมายของตนก่อนหรือในระหว่างการจัดเก็บข้อมูล เช่นนี้ การประมวลผลนั้นจะอยู่ภายใต้นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้โดยทัน
4. วัตถุประสงค์ในการจัดเก็บข้อมูล
4.1 เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของสมาชิก เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจสอบตัวตน
4.2 เพื่อจัดส่งของรางวัลจากกิจกรรมของบริษัท และตรวจสอบรายการของรางวัลที่จัดส่ง รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มพฤติกรรมของสมาชิกจากการแลกของรางวัลดังกล่าว
4.3 เพื่อเจรจา สื่อสาร มอบสิทธิประโยชน์แก่สมาชิก หรือบริหารความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกกับบริษัทฯ การรับฟังความคิดเห็นหรือตอบข้อซักถามของสมาชิก ตลอดจนเพื่อแก้ไขเรื่องร้องเรียนของสมาชิก อาทิ การร้องเรียนคุณภาพของสินค้า การสั่งซื้อสินค้าหรือรับบริการ โปรโมชั่น ข้อมูลสินค้า
4.4 เพื่อจัดส่งโฆษณาหรือการประชาสัมพันธ์อื่นใดของบริษัท
4.5 เพื่อแจ้งข้อมูลที่จำเป็นในการดำเนินการกิจกรรมนี้ หรือช่องทางการติดต่อบัญชีทางการอื่นของบริษัท เช่น Facebook, Line, Instagram, Website, Notification และ SMS
4.6 เพื่อสำรวจ วิเคราะห์และจัดทำสถิติ เพื่อกิจกรรมทางการตลาดเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการพัฒนาการบริการ
5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ อาจทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น
5.1 ข้อมูลเฉพาะบุคคล : ชื่อ นามสกุล อายุ เพศ
5.2 ข้อมูลสำหรับการติดต่อ : ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
5.3 ข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้งานเว็บไซต์ : Username และ password สำหรับใช้การบริการผ่านออนไลน์และแอพพลิเคชั่น ข้อมูล IP address ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์
5.4 ข้อมูลคุกกี้ (Cookies)
5.5 ข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจทางการตลาด : ข้อมูลวิเคราะห์สถิติทางการตลาดและพฤติกรรมการซื้อสินค้าของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6. วิธีการจัดเก็บ
6.1 บริษัทฯ อาจจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากการเก็บรวบรวมโดยตรงจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเก็บข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาด เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Applications) เช่น โทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ท ที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการหรือใช้บริการ หรือการเข้าใช้งานระบบเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านคุกกี้ (Cookies) เป็นต้น
6.2 บริษัทฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทฯ สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยไม่ต้องขอความยินยอม
6.2.1 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุ เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการป้องกันเหมาะสม เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6.2.2 เพื่อป้องกัน หรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
6.2.3 เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญา
6.2.4 เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบหมายให้แก่บริษัทฯ
6.2.5 เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
6.2.6 เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

โดยทั่วไปแล้ว บริษัทฯ จะไม่จัดเก็บข้อมูลอ่อนไหว เว้นแต่มีความจำเป็นหรือไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ในการที่จะต้องประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวดังกล่าว และหากมีเหตุเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อน หรือขณะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อยกเว้นตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้กำหนดไว้
7. ระยะเวลาในการจัดเก็บ
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อพ้นระยะเวลาการเก็บรักษาดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้
8. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
8.1 สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to withdraw consent): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ให้ไว้กับบริษัท ซึ่งการขอเพิกถอนความยินยอมอาจส่งผลต่อการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการเพิกถอนความยินยอมได้ อย่างไรก็ดี การถอนความยินยอมย่อมไม่ส่งผลกระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้ก่อนหน้านี้แล้ว
8.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล (Right to access): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยูในความรับผิดชอบของบริษัทฯ
8.3 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ทำการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนได้
8.4 สิทธิขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของตนจากบริษัทฯ ได้ ซึ่งข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอจะต้องเป็นข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่าน หรือ ใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ นอกจากนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยังสามารถร้องขอให้บริษัทฯโอนหรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของตนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นในรูปแบบอัตโนมัติ หรือ อาจร้องขอให้บริษัทฯ รับหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของตนไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่นโดยตรง ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่ทางเทคนิคสามารถกระทำได้
8.5 สิทธิคัดค้านข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object): สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของตนที่อยู่ในความควบคุมของบริษัทฯ
8.6 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to be forgotten): เจ้าของข้อมูลส่วนบุคลมีสิทธิในการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้
8.7 สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล (Right to rectification): สิทธิที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
8.8 สิทธิร้องเรียน (Right to lodge a complaint): ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเห็นว่ามีการฝ่าฝืนไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยทันที
9. สถานที่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ ได้กำหนดแนวทางและวิธีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคล การเข้าถึง การลบ ทำลาย ส่งต่อ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือจากบริษัทฯ ทั้งนี้เฉพาะผู้ที่มีอำนาจตามที่บริษัทฯ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้นที่จะมีสิทธิเข้าถึงสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ กรณีที่บริษัทฯ ได้ว่าจ้างหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกให้ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์และในนามของบริษัทฯ บริษัทฯ จะกำหนดให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกดังกล่าว เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นความลับ และรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงป้องกันมิให้นำข้อมูลส่วนบุคคลไปเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย เพื่อการอื่นใดที่ไม่เป็นไปตามขอบเขตการว่าจ้าง หรือขัดต่อกฎหมาย
10. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เฉพาะบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่บริษัทฯ หรือ ตามที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้ทำการเก็บรวบรวมไว้ได้ โดยบริษัทฯ จะทำการกำหนดมาตรการการเข้าถึงและใช้ข้อมูลในแต่ละประเภท สถานการณ์ เหตุการณ์ เฉพาะหรือ ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือละเมิดต่อสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล กรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ก่อนที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลบังคับใช้ ทางบริษัทฯ มีสิทธิในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์เดิมต่อไปได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด
11. การเปิดเผยและการโอนข้อมูลข้อมูลส่วนบุคคล
ภายใต้วัตถุประสงค์ข้อ 4. บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นให้แก่หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกภายใต้ความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น เว้นแต่จะได้กระทำภายในกรอบที่กฎหมายให้อำนาจไว้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในความครอบของของบริษัทฯ อาจถูกเปิดเผยให้แก่
11.1. บริษัทในเครือ หรือบริษัทในกลุ่ม
11.2. คู่สัญญา คู่ค้า หรือพันธมิตรทางธุรกิจ
11.3. หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
11.4. ที่ปรึกษาวิชาชีพ
11.5. หน่วยงาน หรือ องค์กรอื่นใดที่เกี่ยวข้องหรืออาจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
12. การรักษาความปลอดภัย
บริษัทใช้มาตรการทางด้านองค์กร เทคนิคและการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ จากการถูกทำลาย การสูญหาย การเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลงหรือการเปิดเผยไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากความจงใจ หรือ ประมาทเลินเล่อ อย่างไรก็ดี เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตไม่อาจกำหนดความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯ จะทำการพัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน และภายใต้ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่เหมาะสม
13. การทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
บริษัทฯ อาจทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต โดยบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ผ่านทาง www.dhasmtluckydraw.com และหากมีความจำเป็นบริษัทฯ จะขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนั้นอีกครั้ง
14. ช่องทางการติดต่อ
สถานที่ติดต่อ : บริษัท ดี.เอช.เอ สยามวาลา จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตั้งอยู่เลขที่ 202 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
เบอร์โทรติดต่อ : 02-6680100
เว็บไซต์ : https://dhasmtluckydraw.com
Facebook : dhasiamwallaofficial, ElephantBrandFanPage, QuantumThailand, MasterArtTH, Renaissanceartbrand

เมื่อคุณตกลงยอมรับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทจะถือว่าท่านยอมรับว่าการใช้บริการใดๆ ของบริษัทถือเป็นการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการทั้งหมด และการตกลงยอมรับดังกล่าวมีผลสมบูรณ์