ประกาศผลรางวัล
รางวัลที่ 1 โทรศัพท์ มือถือ Apple iPhone รุ่น 12 ขนาด 128 GB
มูลค่ารางวัลละ 32,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. ณัฏฐ์ชุดา คุ้มครอง
065296XXXX
101-170572
รางวัลที่ 2 คอมพิวเตอร์พกพา Apple iPad รุ่น 11 Pro
มูลค่ารางวัลละ 29,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. สมสกุล คูเจริญทรัพย์
084512XXXX
103115930
รางวัลที่ 3 เกม Nintendo Game Console Switch
มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท จำนวน 3 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. กรัชญ์ ชายะพงศ์
089019XXXX
102-006989
2. ธัญญา เรเชล แคทรีน เเอลลี่
061834XXXX
102-150546
3. นาธาน เดเนี่ยล วอล์คเกอร์
083804XXXX
103124308
รางวัลที่ 4 Surf Skate รุ่น GEELE Truck-S7
มูลค่ารางวัลละ 6,500 บาท จำนวน 5 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. สิริรัตน์ สิริพลากรกิจ
082993XXXX
104 132390
2. ศิวัช รัตน์วิทยากรณ์
064064XXXX
103128074
3. ณัฐวัฒน์ ทิพยโชติรัตน์
092402XXXX
5012106211039360
4. ศิริรัตน์ ขุมทรัพย์
080925XXXX
103128068
5. สุวรรณี ดนัยนฤมล
082331XXXX
103133683
รางวัลที่ 5 กล้องดิจิตอล Canon Camera IXUS รุ่น IXUS 190
มูลค่ารางวัลละ 5,500 บาท จำนวน 5 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. รัชนี สิริธาดาวงศ์
093692XXXX
103-114953
2. นายกันตพัฒน์ พูลสำราญ
092893XXXX
102-101515
3. สุพรรณี วีระพันธ์
087905XXXX
103079574
4. เป้า เกษา
086124XXXX
000002201418415
5. นายอนันต์ พระจันทร์ศรี
086770XXXX
102-063568
รางวัลที่ 6 กล้องดิจิตอล Fuji Camera รุ่น Mini 11 Camera
มูลค่ารางวัลละ 2,600 บาท จำนวน 10 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. เสาวภา คำแสน
095121XXXX
0105523009350
2. ชญาดา สิริพลากรกิจ
094420XXXX
103-124837
3. อริสา มณีรรณ
097981XXXX
50005052110000600
4. อุไรรัตน์ จิรชยานนท์
086075XXXX
124826
5. ลภัสรดา องค์เทียมสัคค์
063651XXXX
103-112906
6. จิราภา บุญรอด
097002XXXX
102055367
7. วริศนันท์ จิรชยานนท์
086515XXXX
124830
8. สิริยากร คำสุข
081653XXXX
0000011845
9. นายชารีฟ พระจันทร์ศรี
086770XXXX
102-063569
10. อิทธิ์ อนุพงศ์
080047XXXX
2009543465
รางวัลที่ 7 นาฬิกา ดิจิตอล Samsung Smart Watch รุ่น Galaxy fit 2
มูลค่ารางวัลละ 1,590 บาท จำนวน 10 รางวัล
ชื่อ-นามสกุล
เบอร์โทรศัพท์
เลขที่ใบเสร็จ
1. รังสรรค์ สดใส
097241XXXX
102-096338
2. นายสุธี สีริศีละลาย
084022XXXX
50005052110000700
3. สุรินทร์ แสงม่วง
096971XXXX
103128076
4. วรรณภา เกียรติพงษา
081395XXXX
099099
5. นิจจารีย์ เชาว์ประเสริฐกุล
083911XXXX
50009062110000200
6. เริงณรงค์ สุขกลัด
090249XXXX
103128073
7. ธนากร อร่ามศรี
064417XXXX
103128075
8. กชพรรณ มาเจริญ
063080XXXX
102135139
9. ภาณุมาศ กาญจนกิจสกุล
062594XXXX
102-233305
10. สุภาพร คงปราณ
096146XXXX
103-200231